Obchodní podmínky

Obchodní podmínky webového portálu Czech Design Map

provozovaného MgA. Annou Štysovou,
podnikající na základě živnostenského oprávnění,
místem podnikání Střelecká 801, 500 02 Hradec Králové, IČ: 88831400,
DIČ: 8953213423, umístěného na internetové adrese www.czechdesignmap.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele webového portálu Czech Design Map (dále též „poskytovatel služeb“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb uzavírané mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „objednatelem“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový portál je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.czechdesignmap.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve vlastní smlouvě o poskytovaní služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy, obě strany prohlašují a berou na vědomí, že jsou vázány nejen touto smlouvou, ale i všemi povinnostmi či podmínkami, obsaženými v obchodních podmínkách, a že nesplnění povinností v nich uvedených má stejné právní následky jako nesplnění povinností z této smlouvy.

1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě vyplnění základního formuláře dostupného na www.czechdesignmap.cz provede poskytovatel kontrolu, zda poptávaný předmět služeb splňuje požadavky a zaměření webového portálu, tj. jedná se o původní český design. Poté provede poskytovatel registraci objednatele, po které může objednatel zasílat závazné objednávky k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Registrace objednatele, s nímž je uzavřená smlouva v písemné podobě, proběhne na základě uzavřené smlouvy.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje je objednatel při jakékoliv jejich změně nahlásit poskytovateli. Údaje uvedené objednavatelem při objednávání jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Objednatel bere na vědomí, že webový portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Předmětem smlouvy o poskytnutí služeb sjednané prostřednictvím webového portálu je zajištění inzerce produktů, služeb či událostí objednatele v oblasti původního českého designu, kterou objednatel provede zveřejněním na adrese webového portálu www.czechdesignmap.cz.

3.2. Veškerá prezentace služeb poskytovatele (reklama) umístěná ve webovém rozhraní portálu je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webový portál neobsahuje informace o nabízených službách, bude objednateli zaslán na vyžádání.

3.3. Pro objednání zboží vyplní objednatel objednávkový formulář, který mu po registraci bude zaslán elektronickou poštou. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném inzerátu, jeho slovní i obrazové podobě, požadovaném vzhledu i velikosti
3.3.2. údaje o ceně služeb a splatnosti ceny
3.3.3. údaj o době, na kterou se zveřejnění inzerátu objednává
3.3.4 prohlášení o souhlasu objednatele s těmito obchodními podmínkami poskytovatele
3.3.5. prohlášení objednatele, že je oprávněn k nakládání s údaji, obrázky, fotografiemi apod., které jsou součástí inzerátu

3.4. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel po obdržení objednávky toto obdržení objednavateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež zašle poskytovatel objednateli elektronickou poštou.

3.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, který bude ve faktuře uveden. Splatnost ceny se sjednává na 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

4.2. Daňový doklad – faktura bude objednateli doručen elektronickou poštou spolu s akceptací jeho objednávky.

4.3. Poskytovatel zveřejní požadovaný inzerát na webovém portálu neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, poté, co dojde k úhradě ceny služeb. Za datum úhrady se považuje datum připsání finanční částky na bankovní účet poskytovatele.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může objednatel využit vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může objednatel zasílat na adresu místa podnikání MgA. Anny Štysové, uvedenou shora, nebo na elektronickou adresu info@czechdesignmap.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn nakládat s údaji, obrázky, fotografiemi, autorskými díly apod., které jsou součástí inzerátu, jehož zveřejnění na webovém portálu objednává. V případě, že by se toto prohlášení ukázalo být nepravdivé či neúplné, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč a dále nahradit mu škodu, která by mu porušením této povinnosti vznikla.

6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@czechdesignmap.cz Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na jeho elektronickou adresu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

6.3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Objednatel výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo adresa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v poptávkovém formuláři, v objednávkovém fomuráři, v prezentaci na webovém portálu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

7.5.  Zpracováním osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.

7.7.  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu.

8.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě či v registračních údajích.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Právní vztahy založené mezi účastníky smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

V Hradci Králové dne 1. 12. 2017
MgA. Anna Štysová, poskytovatel služeb