Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu:

Jméno a příjmení; bydliště/místo podnikání; IČ; telefon; e-mail; fotografie.

Souhlasím  se zpracováním svých údajů následujícím způsobem:

  • k plnění zákonných povinností (daňových apod.)
  • k marketingovým účelům, včetně zasílání informativních sdělení a obchodních nabídek
  • k tvorbě databáze
  • ke splnění účelu smlouvy – zveřejněním údajů či událostí na webu správce www.czechdesignmap.cz

Tento souhlasu uděluji správci MgA. Anna Štysová, Střelecká 801, 500 02 Hradec Králové, IČ: 88831400 a MgA. Kateřina Novotná, Záměstí 108, 565 01 Choceň, IČ: 87498430.

Beru na vědomí, že mám zejména právo:

  1. na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu,
  2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  3. práva na výmaz osobních údajů.

Výše uvedené žádosti a/nebo vyrozumění o požadavcích mohou být učiněny poštou, telefonicky a/nebo e-mailem na adresu společnosti.

Osobní údaje Uživatele budou zpracovávána po dobu nejdéle 10 let.

V případě porušení práv spojených se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy správci na kontakt : info@czechdesignmap.cz.

Soubory Cookies

Správce používá na Internetových stránkách takzvané soubory cookies, aby Uživateli umožnila přístup k určitým funkcím a za účelem shromáždění údajů o návštěvnosti Internetových stránek.

Zabezpečení údajů

Správce a všichni jeho zaměstnanci jsou povinni postupovat při nakládání s osobními údaji s maximální mírou opatrnosti, veškeré údaje řádně zabezpečit, o jejich obsahu zachovávat mlčenlivost, respektovat práva subjektu údajů, chránit údaje před zneužitím.

Zabezpečením údajů se rozumí, že bude zaručena důvěrnost osobních údajů, jejich správnost a přístupnost (k dovoleným účelům).

Důvěrností se rozumí, že budou mít k údajům přístup pouze osoby oprávněné k zacházení s údaji.

Správností se rozumí, že osobní údaje by měly být přesné a vhodné pro účely,  pro které jsou zpracovávány.

Přístupností se rozumí, že oprávnění uživatelé by měli mít možnost přístupu k údajům, je-li to třeba k dovoleným účelům, a zároveň přijme vhodná opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Tyto zásady budou uplatňovány použitím vhodných hardwarových a softwarových zabezpečovacích opatření (včetně kontroly fyzického vstupu a přístupu do systému, zámků, poplašných zařízení, firewallů atd.). Správce používá postupy a technologie k zabezpečení všech osobních údajů od okamžiku jejich shromáždění až po jejich zničení.